Polityka prywatno艣ci:

 

 

Styx Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie 艣wiadcz膮c na rzecz os贸b fizycznych us艂ugi, dokonuj膮c z nimi czynno艣ci maj膮ce na celu zawieranie um贸w, zawieraj膮c te umowy i realizuj膮c je z udzia艂em tych os贸b lub os贸b fizycznych wsp贸艂pracuj膮cych z nimi b膮d藕 dzia艂aj膮cymi w ich imieniu (dalej, jako” Klienci”) chroni prawo do ich prywatno艣ci i przestrzegaj膮c obowi膮zuj膮cych w tym zakresie przepis贸w prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz w cz臋艣ci przez t臋 ustaw臋 okre艣lonej, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( dalej 艂膮cznie, jako “Ustawa) , a tak偶e rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej, jako ” RODO”) wprowadza niniejsz膮 polityk臋 prywatno艣ci (dalej: 鈥濸olityka Prywatno艣ci鈥).

 

Postanowienia og贸lne

 

Administratorem danych osobowych Klient贸w, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest sp贸艂ka pod firm膮 Styx sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem – ul. Giordana Bruna 9 lokal 35, 02-594 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S膮dowym prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia艂 XIII Gospodarczy pod numerem 0000030431, NIP 521-100-01-81, kapita艂 zak艂adowy 161.000 z艂 ( dalej, jako “Administrator”) .

 

Z Administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰: telefonicznie: +48 22 825 62 02; pod adresem e-mail: rodo@publolek.pl聽 lub pisemnie, przesy艂aj膮c korespondencj臋 na adres: Styx Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Giordana Bruna 9 lokal 35, 02-594 Warszawa.

 

Polityka Prywatno艣ci ma zastosowanie do wszystkich czynno艣ci z udzia艂em Klienta.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta
Dane osobowe Klienta mog膮 by膰 przetwarzane :

 

a). w celu 艣wiadczenia na rzecz Klienta us艂ug, podejmowanie czynno艣ci maj膮cych na celu zawarcie um贸w, w celu zawarcia i wykonania um贸w, w tym zakupu towar贸w Administratora oraz realizacji zawartych z Klientem um贸w – poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do realizacji tych um贸w, przy czym niepodanie danych osobowych przez Klienta w ww. celu uniemo偶liwia 艣wiadczenia jak wy偶ej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b). na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpo艣redniego produkt贸w lub us艂ug, w tym prowadzenia analiz, obejmuj膮cych profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zw艂aszcza pod k膮tem produkt贸w lub us艂ug interesuj膮cych Klienta – poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), kt贸rym jest mo偶liwo艣膰 realizacji marketingu bezpo艣redniego i mo偶liwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);

 

c). na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych – poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), kt贸rym jest mo偶liwo艣膰 ustalenia katalogu produkt贸w i us艂ug interesuj膮cych Klienta oraz mo偶liwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

d). w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zwi膮zanymi z zawart膮 umow膮 lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), kt贸rym jest mo偶liwo艣膰 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 

e). w celu spe艂nienia ci膮偶膮cych na Administratorze obowi膮zk贸w prawnych wynikaj膮cych z w艂a艣ciwych przepis贸w prawa – poniewa偶 przetwarzanie w tym przypadku jest niezb臋dne do wype艂nienia wymog贸w prawnych, kt贸rym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

 

f) . w celu tworzenia zestawie艅, analiz, statystyk na wewn臋trzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju us艂ug, prace rozwojowe w witrynie internetowej www.publolek.pl, tworzenie modeli statystycznych – poniewa偶 przetwarzanie jest niezb臋dne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), kt贸rym jest analiza i rozw贸j dzia艂alno艣ci Administratora Danych.

 

Udost臋pnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla kt贸rych zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyra偶enie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zosta艂y udost臋pnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatno艣ci.

 

Tre艣膰 wymaganej zgody jest przedstawiana Klientowi w ka偶dym przypadku, gdy jest wymagana. Wzory zg贸d znajduj膮 si臋 w niniejszej Polityce Prywatno艣ci w za艂膮czniku “Wz贸r zgody”.

 

Administrator podejmuje odpowiednie dzia艂ania w celu zabezpieczenia danych Klient贸w, a w przypadku zlecenia niekt贸rych proces贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zawartych z Klientami um贸w podmiotom trzecim zapewniaj膮cych, stosowanie adekwatnych 艣rodki bezpiecze艅stwa.

 

Odbiorcami danych osobowych Klienta mog膮 by膰:

 

a). sp贸艂ki powi膮zane z Administratorem;

 

b). podmioty upowa偶nione na podstawie przepis贸w prawa (s膮dy, organy pa艅stwowe);( to wynika z przepis贸w);

 

c). podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

 

d). podwykonawcy i inne podmioty, z kt贸rymi Administrator wsp贸艂pracuje.

 

Administrator nie przekazuje danych Klient贸w poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzale偶niony jest od celu ich przekazania . Administrator b臋dzie przetwarza膰 dane osobowe przez okresy jak poni偶ej:

 

a) w celu wykonania us艂ug i realizacji zawartych um贸w – do momentu przedawnienia roszcze艅 z tych um贸w;

 

b) w celu marketingu produkt贸w i us艂ug, w tym profilowania – do momentu rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

 

c) w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora – do momentu rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia umowy/um贸w albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

 

d) w celu wype艂nienia ci膮偶膮cych na nas obowi膮zk贸w prawnych- do momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zk贸w przechowywania danych wynikaj膮cych z przepis贸w prawa;

 

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszcze艅;

 

f) w celu tworzenia zestawie艅, analiz, statystyk na wewn臋trzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju us艂ug, prace rozwojowe w witrynie internetowej www.publolek.pl, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, nast臋pnie do czasu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy.

 

Klientowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa:

 

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 

– prawo do wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

– prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

 

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

– prawo do usuni臋cia danych (je偶eli nie ma podstaw do tego, aby by艂y przetwarzane dane osobowe mo偶na 偶膮da膰 ich usuni臋cia);

 

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mo偶na 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania danych osobowych wy艂膮cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych dzia艂a艅, je偶eli posiadane dane s膮 nieprawid艂owe lub przetwarzane s膮 bezpodstawnie; lub je偶eli ich usuni臋cie nie jest mo偶liwe z uwagi na potrzeb臋 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅);

 

– prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; mo偶na te偶 zleci膰 przes艂anie tych danych bezpo艣rednio innemu podmiotowi);

 

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (je偶eli dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, mo偶na z艂o偶y膰 w tej sprawie skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub innego w艂a艣ciwego organu nadzorczego).

 

W celu wykonania swoich praw Klient mo偶e skierowa膰 odpowiednie 偶膮danie pod adres email: rodo@publolek.pl lub wys艂a膰 je przez operatora pocztowego na adres Administratora lub z艂o偶y膰 bezpo艣rednio w siedzibie Administratora. Klient, kt贸ry korzysta z witryny internetowej www.publolek.pl prowadzonej przez Administratora, b膮d藕 przez za艂膮czonego przez administratora linku. Przed realizacj膮 uprawnie艅 Klienta, Administrator musi go odpowiednio zidentyfikowa膰.

 

Na wniosek Klienta, kt贸rego dane dotycz膮, Administrator jest obowi膮zany, w terminie 30 dni, poinformowa膰 o danych osobowych jakie zawiera zbi贸r, sposobie w jaki zosta艂y one zebrane, w jakim celu i zakresie s膮 przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zosta艂y udost臋pnione.

Dane osobowe Klient贸w s膮 chronione przez Administratora przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, a tak偶e przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpiecze艅 organizacyjnych, a tak偶e zabezpiecze艅 o charakterze technicznym i informatycznym, w szczeg贸lno艣ci system贸w szyfrowania danych.

 

Pliki cookies

 

Administrator na swoich stronach internetowych u偶ywa tzw. plik贸w Cookies (tj. 鈥瀋iasteczek鈥) w celu zabezpieczenia bezpiecze艅stwa i wysokiego poziomu obs艂ugi korzystaj膮cych z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

 

Pliki cookies s膮 to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej na urz膮dzeniu ko艅cowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawieraj膮ce informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania tych stron internetowych.
Korzystaj膮cy ze stron internetowych mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na u偶ywanie plik贸w cookies poprzez w艂a艣ciwe ustawienia w menu u偶ytkowanej przegl膮darki (szczeg贸艂owe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawie艅 podaje dostawca przegl膮darki). Korzystaj膮cy ze stron internetowych w ka偶dym czasie mo偶e swoj膮 zgod臋 cofn膮膰, poprzez wy艂膮czenie lub zmodyfikowanie mo偶liwo艣ci zapisywania plik贸w cookies na swoim urz膮dzeniu ko艅cowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu s艂u偶膮cym do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darce internetowej).
Wy艂膮czenie mo偶liwo艣ci zapisywania plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym mo偶e by膰 brak mo偶liwo艣ci skorzystania z us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem serwis贸w dzia艂aj膮cych na stronie internetowej Administratora i korzystania z ich funkcjonalno艣ci. Informacja o takim ograniczeniu znajduje si臋 na stronie danego serwisu.

 

OBOWI膭ZUJ膭CY WZ脫R ZG脫D KLIENT脫W

 

O艣wiadczam, 偶e chc臋 skorzysta膰 z oferty Styx sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem – ul. Giordana Bruna 9 lokal 35, 02-594 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S膮dowym prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia艂 XIII Gospodarczy pod numerem 0000030431, NIP 521-100-01-81, kapita艂 zak艂adowy 161.000 z艂 w celu zawarcia umowy 艣wiadczenia us艂ug / zakupu towar贸w oraz w celu realizacji zawartej umowy, a tym samym wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez t臋 sp贸艂k臋 w ww. celu.

 

O艣wiadczam, 偶e wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie przez Styx sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem – ul. Giordana Bruna 9 lokal 35, 02-594 Warszawa, zarejestrowan膮 w Krajowym Rejestrze S膮dowym prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia艂 XIII Gospodarczy pod numerem 0000030431, NIP 521-100-01-81, kapita艂 zak艂adowy 161.000 z艂 oraz podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z ww. sp贸艂k膮 moich danych osobowych 鈥 w celu marketingu produkt贸w i us艂ug tej sp贸艂ki oraz podmiot贸w z ni膮 wsp贸艂pracuj膮cych . Zosta艂em poinformowany, 偶e w ka偶dej chwili mog臋 wycofa膰 zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.

 

Wyra偶am zgod臋 na przekazywanie mi przez Styx sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem – ul. Giordana Bruna 9 lokal 35, 02-594 Warszawa, zarejestrowan膮 w Krajowym Rejestrze S膮dowym prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia艂 XIII Gospodarczy pod numerem 0000030431, NIP 521-100-01-81, kapita艂 zak艂adowy 161.000 z艂 ofert i informacji handlowych, w tym z wykorzystaniem telefonu, sms na wskazany przeze mnie nr telefonu oraz przesy艂anie mi ofert i informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przeze mnie adres e-mail, a tak偶e w ramach serwis贸w internetowych prowadzonych przez ww. sp贸艂k臋.

 

Wyra偶am zgod臋 na profilowanie przez Styx sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, pod adresem – ul. Giordana Bruna 9 lokal 35, 02-594 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S膮dowym prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia艂 XIII Gospodarczy pod numerem 0000030431, NIP 521-100-01-81, kapita艂 zak艂adowy 161.000 z艂 , czyli dokonywan膮 automatycznie przez system informatyczny analiz臋 i prognoz臋 mojego zainteresowania produktami oferowanymi w witrynie internetowej www.publolek.pl na podstawie moich danych osobowych, pomiar贸w zachowania聽 oraz informacji uzyskanych ze wszelkich mo偶liwych legalnych 藕r贸de艂. Wiem, 偶e w ka偶dej chwili mog臋 wycofa膰 zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.

 

Polityka dotycz膮ca Cookies

 

Co to s膮 Cookies?

 

Do czego wykorzystywane si臋聽pliki Cookie?

 

Jakie pliki Cookie wykorzystuje strona?

 

Na stronie www.dekada.pl stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w Cookie:

 

 • sesyjne 鈥 to pliki tymczasowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu Internauty do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy
  wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej,

 

 • sta艂e 鈥 to pliki przechowywane w urz膮dzeniu Internauty przez czas okre艣lony w nim (czas 偶ycia cookie) lub do momentu usuni臋cia go
  przez u偶ytkownika.

 

A tak偶e:

 

 • Wydajno艣ciowe 鈥 s艂u偶膮ce do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej dzia艂a艂a,

 

 • Funkcjonalne 鈥 pozwalaj膮ce 鈥瀙ami臋ta膰鈥 o ustawieniach u偶ytkownika (np. j臋zyk, rozmiar czcionki),

 

 • 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki Cookie 鈥 umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki Cookie
  wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

 • pliki Cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach
  Serwisu.

 

Serwisy obce, z kt贸rych materia艂y przedstawiamy (m.in. YouTube, Facebook, itp.)r贸wnie偶 u偶ywaj膮 cookies, kt贸re umo偶liwiaj膮 logowanie si臋, oraz s艂u偶膮 dostarczaniu reklam odpowiadaj膮cych upodobaniom i zachowaniom u偶ytkownika.

 

Aby nie otrzymywa膰 cookies nale偶y skorzysta膰 z opcji przegl膮darki internetowej wykorzystywanej do po艂膮czenia z serwisem i wybra膰 opcj臋 automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalaj膮 te偶 zarz膮dza膰 cookies w pozosta艂ym zakresie. Wi臋cej informacji odno艣nie zarz膮dzania plikami Cookies znajduje si臋 na:

 

 

STYX Sp. z o.o. nie odpowiada za zawarto艣膰 plik贸w cookies wysy艂anych przez inne strony internetowe, do kt贸rych linki umieszczone s膮 na stronie serwisu.